основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Коледа в България и света

   

На 23.12.2016 учениците от клас на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" взеха участие в представителна изява на тема "Коледа в България и по света", организирана в рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В продължение на два учебни часа учениците представиха под формата на забавни образователни игри придобитите знания в резултат на проведените занятия в рамките на проекта. Всички гости споделиха положителната си оценка от иновативния за българската образователна система подход за усвояване на нови знания чрез игри, които стимулират екипната работа и повишават мотивацията на учениците за придобиване на все повече умения и нови знания. 

 16 март 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация