основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

План-прием за учебната 2018/2019 г.

1.     Първи клас - три паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученика във всяка паралелка. Избираемите учебни предмети са: български език и литература -1час; английски език – 1час; компютърно моделиране – 1час. При по-голям брой желаещи, след разрешение на началника на РУО, София – град броя на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл.46 от Наредба №10/0109.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

2.     Пети клас  - две паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 29 ученика във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план.

3.     Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас включително.

4.     За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2018г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

 


изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация