основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Състезателна игра за най-знаещи

На 27.01.2017г. учениците от клас на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" взеха участие в представителна изява на тема "Нека видим кой какво знае! Състезателна игра за най-знаещи", организирана в рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По време на изявата учениците си припомниха основни и интересни теми от изучавания материал в рамките на проекта, свързан с България, миналото на българите, интересни забележителности, велики българи и техните световни открития. Учениците участваха в състезателна игра, в която всеки се бореше да покаже колко много знае. Ентусиазмът и мотивацията на учениците развълнува всички гости на събитието. Те изразиха своята висока оценка за начина на организация и провеждане на занятията по проекта. Родителите споделиха колко впечатлени са техните деца от начина на усвояване на нови знания чрез игри в училище. Отчитайки високото ниво на представяне на учениците и техния завиден ентусиазъм за участие в учебните занятия потвърждават, че използвания подход на учене чрез преживяване и игра от ръководителя на групата е повече от успешен. 

 16 март 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация