основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Нашите проекти

          През учебната 2017/2018 г. училището продължава участието си в Програмата  ,,Твоят час" с 8 групи.:
                 1.Fun and learning English
                 2.The fun Theatre
                 3.Аз рисувам Германия
                 4.Използване на английски език в практикуване на здравословен начин на живот
                 5.Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 7 клас
                 6.Преодоляване на обучителни затруднения по математика 7 клас
                 7.Приказно ателие
                 8.Тенис на маса


        Национални :
 

Квалификация на педагогически специалисти

Учителите от 11 ОУ участват в Квалификация на педагогически специалисти по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Участваме в ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование" Европейски социален фонд Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

11 ОУ работи по Проект, свързан с извънкласната дейност – “ Етнография”. Той е свързан с изучаването, опазването и популяризиране на Нацианалните традиции в България.

В часовете по ИТ учениците от 11ОУ направиха свои презентации по проекти на теми : “Моето училище”, “Красива България”,”Природни забележителности в България” , “Човекът и природата”, ,,София-древна и млада" .Първенците бяха отличени с награди.

2. Международни изяви :
11 ОУ работи по Проект “Коменски – Училищни партньорства” за дейности от октомври 2007 до юли 2009 г.- А.С.Т.Е.”Обединена Европа: Синята планета, зелена за цял живот “.
Многостранното партньорство бе осъществено с Испания и Франция. Участието в проекта допринесе за развиване интелектуалната, нравствената и естетическата култура на ученика, на базата на принципите на равнопоставеност и равни възможности за развитие, както и в по-глобален аспект- да  направим учениците ни част от голямото европейско семейство.
Училището участва в Европейската програма ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"
с

Училището участва в Европейската програма ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"
с 10 извънкласни дейности :
      1.Културни компетентности  -   Наблюдавам и изразявам себе си  - Ръководител  :  Сашинка Кайрякова

      2. Опознавам природен парк Витоша и пазя неговото природно и културно богатство  - Ръководител : Сашинка  Кайрякова

      3.Комуникативни умения на роден език  - Театрална работилница   -  Ръководител  :  Сашинка  Кайрякова
 
      4.Хуманитарни науки  -  Аз и животните  -   Ръководител :    Мариета  Борисова

      5.Граждански компетентности   -  Млад журналист  -  Ръководител :   Надя  Борисова
    
      6.Дигитални компетентности   -  Компютърни презентации  :  Светът около нас  -   Ръководител  :    Борис  Тафраджиев

      7 .Културни компетентности - В чудния свят на изкуството - Ръководител  : Галина Динева

      8. Предприемачество - Приказно ателие : Книжка с приказки -Ръководител :  Маринела Господинова

      9. Природоматематически науки - ,,Млад еколог"  - Ръководител : Иванка Алексиева

     10. Умения за самостоятелно учение и събиране на информация - Народните обичаи- нашето богато наследство - Ръководител : Анна

             Карагеоргиева

  


изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация