основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

1 март-Мартеници

Във връзка с изпълнение на Договор BG161PO002-3.3.02-00027-C0001, ОП ,,Техническа помощ", сключен между Столична община и администрацията на Министерския съвет, по проект номер 0088-ОСЯ-3.3  ,, Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София област за популяризиране на Козехионната политика в България" учениците от 1-4 клас на 11 ОУ изработиха мартеници с цел да бъдат дарени на деца сираци, семейства в неравностойно положение и други.

26 февруари 2015

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация